jogi nyilatkozat
DiaShow jogi nyilatkozat

1. Bevezetés

a.) A www.diashow.hu online diamegosztó (továbbiakban: DiaShow) üzemeltet?je a Festino Menedzsment Kft, adószám: 13753052-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-070849 (továbbiakban: Üzemeltet?). A DiaShow felhasználója minden látogató, aki a DiaShow weboldalt megnyitja, annak tartalmát tanulmányozza, illetve a weboldal szolgáltatásait használja (továbbiakban: Ön). A DiaShow a http://www.diashow.hu Internet címen érhet? el.

2. Szerz?i jogok

a.) Amennyiben Ön a DiaShow-hoz bármilyen szellemi terméket, véleményt, saját diasorozatot juttat el, vállalja, hogy ezen szöveges és képi tartalmakat az Üzemeltet? minden további díjfizetési kötelezettségt?l mentesen id?ben és térben korlátlanul felhasználhatja, publikálhatja. A feltöltött diasorozatokat az Üzemeltet? harmadik fél weboldalán megjelentetheti, egyben vagy diánként egyaránt. Az Üzemeltet? a DiaShow-ra való diasorozat feltöltéssel összefügg? szolgáltatásokért sem anyagi, sem más ellenszolgáltatást nem kér – és nem is kérhet, így a diasorozatok megjelenítéséért honoráriumot fizetni nem tud. Ennek értelmében a DiaShow egy virtuális diasorozat gy?jtemény.

b.) A DiaShow-ra Ön csak saját szerz?i jogú illetve szabadon felhasználható diasorozatokat tölthet fel.

c.) Ön a felhasználói feltételek tudomásulvételével elfogadja és magára érvényesnek tekinti, hogy nem tölt fel szerz?i jog, üzleti titoktartás által védett elemeket, valamint bármit, ami személyiségi jogokat sérthet, kivételt képez az az eset, ha a feltölt? ezen jogok tulajdonosa és ezekr?l döntést hozhat, vagy ha a feltölt? a jogok tulajdonosától érvényes és hivatalos felhatalmazást kapott.

d.) A DiaShow-ra feltöltésnél Ön nyilatkozhat arról, hogy a diasorozat letölthet? legyen-e a DiaShow-ról. A letölthet?ség engedélyezésével Ön beleegyezik, hogy a diasorozat letölthet?, így bárhol, bárki által felhasználható legyen. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha Ön a diasorozat szerz?i jogával rendelkezik, vagy a diasorozat szabadon felhasználható, a szerz? lemondott a szerz?i jogáról. Amennyiben a diasorozat szerz?i joggal védett, és Ön nem rendelkezik a szerz?i joggal, Ön semmiképpen sem teheti letölthet?vé a diasorozatokat. A nem letölthet? diasorozatok teljes illetve részleges felhasználása harmadik fél számára tilos. Ez alól kivétel a DiaShow által más internetes oldalakon megjelenített tartalom, mely azonban a DiaShow szerverér?l kerül betöltésre harmadik fél internetes oldalain.

e.) Ön – akkor is, ha a letöltést nem engedélyezi – beleegyezik, hogy az Üzemeltet? a feltöltött diasorozatát felhasználhassa, másolhassa, módosíthassa és sokszorosíthassa, térben és id?ben korlátlanul, bármilyen médiumban.

f.) Ön az Ön által feltöltött diasorozat letölthet?ségét a kés?bbiekben módosíthatja. A kérést az Üzemeltet? számára a „Kapcsolat” menüpontban kell eljuttatnia. Ön a módosítással tudomásul veszi, hogy a korábban engedélyezett letölthet?ség megtiltása csak a módosítás átvezetésének dátumától esedékes, így a korábban letöltött diasorozatok a továbbiakban is díjmentesen felhasználhatóak bárki számára. Az Üzemeltet? a diasorozatok letölt?it nem értesíti a változásokról.

g.) A DiaShow-n található szerz?i joggal védett – nem letölthet? – diasorozatok másolása, közvetítése, sokszorosítása, terjesztése, lejátszása illetve bárminem? a felsoroltakhoz hasonló felhasználása kizárólag a feltöltött anyag tulajdonosának és/vagy az Üzemeltet? hivatalos felhatalmazásával történhet meg.

h.) Amennyiben Ön letölt vagy kinyomtat a DiaShow-n található bármilyen anyagot, az újonnan létrejött példányon köteles feltüntetni a szerz?i és ahhoz hasonló más tulajdonosi jogokat.

i.) A DiaShow-n szabadon letölthet? diasorozatok felhasználásának feltétele a letöltési forrás megjelölése a következ?képpen: www.diashow.hu. Az oldalról letöltött adatok módosítása csak annyira és olyan módon engedélyezett, amely feltétlenül szükséges a kit?zött cél megvalósításához

j.) Ön a DiaShow-n található diasorozatokat bármikor elküldheti a DiaShow oldalon keresztül, azonban az oldal diasorozat küld? szolgáltatását nem használhatja illetéktelen reklám e-mailek (spam) terjesztésére. Ön a DiaShow diasorozat küldést magán és kereskedelmi célra egyaránt ingyenesen használhatja.

k.) A DiaShow-n található diasorozatok szerz?i jogi védelem alá eshetnek. A szerz?i jog tulajdonosa a diasorozat készít?je. Az oldalon található diasorozatok egy része az un. Creative Commons licensz alá esik (b?vebben: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/deed.hu). Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a DiaShow-n megjelen? esetleges szerz?i joggal védett diasorozatok jogosulatlan megjelenítéséért, mivel az oldalon található diasorozatokat a DiaShow felhasználói küldték be. Az Üzemeltet? nem ellen?rzi a beküldött diasorozatok felhasználásának jogosultságát, ez a beküld? felhasználó felel?ssége. Amennyiben a beküldött és a feldolgozásra került diasorozatok készít?je, a tulajdoni jogok birtokosa, illetve képvisel?je bármely jogát vagy érdekét a weboldalon történt publikálás sérti, kérésére a weboldalon lév? szellemi termékét az Üzemeltet? eltávolítja.

3. Felel?sség kizárása

a.) Bármely az oldalon vagy az oldalon keresztül elérhet? anyagokért az Üzemeltet? bizalmassági és/vagy biztonsági felel?sséget nem vállal.

b.) Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget azért, ha a DiaShow-n valamely diasorozat hibásan, hiányosan vagy nem megfelel? kategóriában szerepel, vagy a diasorozat nem a címének megfelel? tartalmú.

c.) Az Üzemeltet? nem ellen?rzi és nem vizsgálja felül a felhasználók által feltöltött diasorozatokat és megjegyzéseket miel?tt azok  harmadik fél számára is hozzáférhet?vé válnak. A megtekinthet? anyagok tartalmazhatnak egyesek által kifogásolható, elfogadhatatlan vagy sért? elemeket. Az Üzemeltet? nem tudja garantálni ezen elemek eltávolítását az oldalról valamint esetleges el?fordulásuk esetén felel?sséget nem vállal.

d.) Ön nem tehet közzé törtvénybe ütköz?, obszcén, rágalmazó, fenyeget?, erotikus, pornográf, fajilag vagy etnikailag sért? vagy bármilyen más módon el nem fogadható tartalmakat.

e.) Ön nem használhatja a DiaShow által kínált kommunikációs rendszert kereskedelmi célra. Ez alól kivétel a céges bemutató anyagok és prezentációk közzététele, melyet Ön – amennyiben a cég képviseleti jogával rendelkezik, vagy a képvisel? erre felhatalmazta – ingyenesen közzétehet a DiaShow-n.

f.) Önnek a saját maga által feltöltött, a DiaShow-n közzétett és bárki által elérhet? tartalmakért illetve azok bármilyen következményéért kizárólagos felel?sséget kell vállalnia.

g.) Az Üzemeltet? a diasorozatokhoz írt megjegyzéseket (kommenteket) csak megjeleníti, azok tartalmával nem feltétlenül ért egyet, és a tartalomért felel?sséggel nem tartozik. A beküldött megjegyzések az oldalon azonnal, ellen?rzés nélkül megjelennek.

h.) Ön nem közölhet szándékosan rossz információk alapján kidolgozott vagy arra vezet? tartalmakat, melyek így károsíthatják az Üzemeltet?t és/vagy bármely harmadik felet.

i.) Az Üzemeltet? a DiaShow használatából származó károkért felel?sséggel nem tartozik.

j.) Az Üzemeltet? és/vagy az Üzemeltet? bármely munkatársa felel?sséget nem vállal és felel?sségre nem vonható semmilyen, a következ?kben felsorolt esetben: bármilyen természet? anyagi vagy nem anyagi károsodás esetén, mely a DiaShow használata során keletkezik, a DiaShow adatbázisba történ? bármilyen illetéktelen behatolás esetén és az ott található személyes adatok felhasználása esetén, a DiaShow oldalról és/vagy a DiaShow oldalra történ? adatátvitel bármilyen formájú megszakítása vagy megszüntetése esetén, bármely, a DiaShow oldal vagy társoldalainak használata során letöltött vírusfert?zés estén.

k.) Az Üzemeltet? vagy bármilyen munkatársa semmilyen mérték? felel?sséget nem vállal és felel?sségre nem vonható a DiaShow-n található, ott hozz férhet? valamint onnan letölthet? ismeretanyagok, reklámanyagok, valamint társoldalak ellen?rzéséért, vagy bármilyen egy harmadik féllel lebonyolított tranzakció felügyeletéért.

l.) Bár az Üzemeltet? minden t?le elvárhatót megtesz az érdekében, hogy az elküldött diasorozatok megérkezzenek a címzetthez, az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget az esetlegesen elveszett vagy rossz címre érkezett diasorozatokért. Egyes spam sz?r?k a DiaShow e-mailjeit kisz?rhetik, így az e-mailben elküldött diasorozatok elveszéséért az Üzemeltet? hatáskörén es? tényez?k is okolhatóak. Amennyiben elveszett e-mailt tapasztal, kérjük ellen?rizze a címzett spam sz?r?jét, és lehet?ség szerint tegye a diashow.hu domainr?l érkez? e-maileket az un. „white list”-ra (engedélyezett levelek listája).

m.) A DiaShow rendszer egyszer?bb és gyorsabb kezelése érdekében a diasorozat küldéshez nem szükséges a küld? e-mail címének és személyazonosságának verifikációja (ellen?rzése). Önnek tilos más nevében illetve más e-mail címével diasorozatot küldeni a DiaShow rendszerb?l. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget más nevében illetve e-mail címével elküldött diasorozatokért.

n.) Az Üzemeltet? a törvény által adott legteljesebb mértékben elhárít bármiféle felel?sséget a weboldalra feltöltött tartalmakkal kapcsolatban. A feltöltést követ?en azokért semmilyen mértékben és min?ségben felel?sséget nem vállal.

4. Adatok kezelése és nyilvántartása

a.) A DiaShow néhány szolgáltatásának használatához regisztráció szükséges. Önnek a regisztráció során pontos információkkal kell szolgálnia, a regisztrációs ?rlap szerint. Regisztrációjának titkos kezelése az Ön felel?ssége. Az Üzemeltet? nem vállal felel?ssége a felhasználónevével és/vagy jelszavával való bárminem? visszaélések miatt. Bármilyen biztonsági rés illetve illetéktelen használat fennállása esetén Ön köteles azonnal figyelmeztetni az Üzemeltet?t a „Kapcsolat” menüpont segítségével. Az Ön felhasználónevének és jelszavának illetéktelen használata esetén Ön felel?sségre vonható felel?tlen adatkezelés miatt, amennyiben az Üzemeltet?nek abból kára származott.

b.) Amennyiben Ön, illetve az elhelyezett diasorozatok készít?je olyan információt közöl – magáról vagy a diasorozatokról – a DiaShow-n, amelyekkel a személye beazonosítható, úgy elfogadja, hogy az Üzemeltet? ezeket az információkat a hatályos hazai jogszabályoknak megfelel?en tárolja és felhasználja.

c.) Harmadik fél által feltöltött – diasorozaton megjelen? – személyes információkért az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget. A feltöltött diasorozatokat az Üzemeltet? személyes információk tartalmazása szempontjából nem ellen?rzi.

d.) Ön a DiaShow-n nem gy?jthet bárkire vonatkozó olyan adatokat, melyek személyiség azonosító szereppel bírnak.

e.) Ön az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltet? az Ön adatait nyilvántartsa, és az Üzemeltet? weboldalaival kapcsolatban, vagy harmadik fél ajánlataival megkereshesse Önt. Az adatbázisban tárolt személyes adatokat harmadik félnek az Üzemeltet? csakis az Ön el?zetes engedélyével adhatja át. Önnek bármikor lehet?sége van adatainak töröltetésére, melyet bármely el?forduló egyedi azonosítóra hivatkozva írásban (akár a „Kapcsolat” menüpont segítségével is) megtehet.

f.) Az Üzemeltet? a rendszerben lev? diasorozatokat bármikor törölheti. Ez azt eredményezheti, hogy a feltöltött diasorozat elt?nhetnek, illetve az elküldött diasorozatok nem tekinthet?ek meg az elküldés után. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget az elveszett diasorozatokért, így kérjük, fontos diasorozatait saját számítógépén is mentse le. A DiaShow nem diasorozatok hosszú távú tárolására szolgál, hanem diasorozatok megosztására.

g.) Az Üzemeltet? a DiaShow weboldalon Harmadik Fél által megjelenített hirdetéseket is alkalmazhat. Az Üzemeltet?nek és hirdetéseket szolgáltató Harmadik Félnek jogában áll az Ön böngész?jén cookie-kat elhelyezni és leolvasni, illetve web beacon-t használni információ-gy?jtésre a DiaShow weboldalon elhelyezett hirdetések tekintetében. A cookie-k és a web beacon-ok kezelése az Üzemeltet?, illetve az Üzemeltet? által megbízott Harmadik Fél döntése alapján történik.

h.) A Google, mint küls? szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére a DiaShow weboldalon. A Google által használt DART cookie lehet?vé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a DiaShow weboldalon és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. Ön kikapcsolhatja a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével a http://www.google.com/privacy_ads.html címen.

5. Harmadik személy weboldalaiért vállalt felel?sség kizárása

a.) A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehet?sége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amennyiben ezen kapcsolódási lehet?ségeket igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. Az új oldalhoz kapcsolódás esetén minden esetben az egyes oldalakra vonatkozó látogatási és használati elvek az irányadóak. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felel?sségére történik. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelel?en az Üzemeltet? nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felel?sséget különösen az ilyen oldalakon, ill. oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.) Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez az Üzemeltet? által m?ködtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felel?sséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.) Az Üzemeltet? nem felel a szerz?i jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történ? megsértéséért.

d.) A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerz?dés, semmiképpen nem jön azonban létre szerz?dés az Üzemeltet? és a látogató között.

e.) A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

6. Általános rendelkezések

a) Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az Ön által feltöltött anyagok mások által elérhet?ek és letöltésük során az Üzemeltet? el?nyökhöz juthat, amely el?nyök megosztásáért az el?nyt juttató tartalom feltölt?je nem folyamodhat, róla teljes mértékben lemond az Üzemeltet? javára.

b) A fenti feltételek megszegése vagy be nem tartása esetén az Üzemeltet?nek jogában áll a Felhasználó feltételeket sért? elemeket (diasorozatok, szöveges hozzászólások, stb) eltávolítani a honlapról, a feltölt?t pedig letiltani és eltávolítani a felhasználók köréb?l.

c.) Az Üzemeltet? jogosult a fenti Felhasználói feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, el?zetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a Felhasználói feltételeket id?r?l id?re ismét tanulmányozza át, hogy mindig id?szer? információk birtokában legyen.

d.) Ön a DiaShow-ra való regisztrációval elfogadja a felhasználói feltételeket. A fentieken túlmen?en a jelen nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a fenti nyilatkozatot bármilyen okból vagy módon módosítsa vagy visszavonja. Ön szavatolja továbbá, hogy jelen nyilatkozat megtételére jogosult, az nem sért szerz?i és egyéb jogokat.

A jognyilatkozat utolsó módosítása: 2009. március 23.
 

Állatok - Egyéb állatok - Elefántok - Kutyák - Lovak - Macskák - Madarak - Medvék - Pillangók
Család - Férfiak - Gyerekek - Nagymama - Nagypapa - N?k
Egyéb - Egyéb - Ijeszt? - Képeslapok - Tesztek
Élet - Apró örömök - Barátság - Bölcsességek - Halál - Jótanácsok - Szeretet - Üdvözlet - Versek
Emberiség - Középkor - Mitológia - Ókor - Újkor - XIX. század külföldön - XX. század külföldön - XX. század Magyarországon
Érdekességek - Asztrológia - Érdekességek - Fotók - Horoszkóp - Illúziók - Nosztalgia - Számok
Események - Ajándék - Esküv? - Névnap - Születés - Születésnap
Közlekedés - Autók - Egyéb közlekedés - Hajók - Repül?gépek
Mindennapok - Egészség - Iskola - Munka - Pénz - Politika - Vallás
Sport - Egyéb sportok - Foci
Szórakozás - Egyéb szórakozás - Ételek - Férfiaknak - Filmek - Italok - Kikapcsolódás - N?knek - Zene
Természet - Barlangok - Égbolt - Egyéb természet - Erd?k - Havas tájak - Hegyek - Kertek - Tájképek - Tengerpart - Virágok - Vízesések - Vulkánok
Tudomány - Filozófia - Irodalom - Oktatás
Ünnep - Advent - Anyák napja - Húsvét - Karácsony - Mikulás - N?nap - Szilveszter - Újév - Valentin nap
Vicces - Baleset - Feliratok - Karikatúra - Különbségek - Történetek - Vicces
Világ - Csillagászat - Építészet - Ételek - Helyek - Informatika - M?vészetek - Országok - Otthonok - Városok - Világ
 
 
Választható nyelvek:
Üdv vendég! Belépés